MENY

Borlänge - Möjligheternas stad!

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ur Arvsfonden kan ideella föreningar och organisationer söka projektstöd. Borlänge Bandy har sedan hösten 2013 drivit ett projekt finansierat av Arvsfonden. 

 

Projektet är nu avslutat och bara slutrapporteringen återstår.


Du kan följa projektet på www.arvsfonden.se!  

Se våra filmer från Sommarskolan 2014 och 2015!


"Möjligheternas stad" föddes i min hjärna när jag läste den amerikanske professorn Richard Florida och hans tankar om tillväxt. Florida förespråkar ett öppet samhälle baserat på de tre T:na: Teknologi, Talang och Tolerans och kan genom att indexera detta beräkna en stads förmåga att skapa tillväxt. Vid ett besök i Sverige konstaterade Florida att Sverige var dåligt och Dalarna sämst på att skapa tillväxt enligt hans indikatorer. 


Det var ju ett tacksamt läge att starta från. När jag 2010 fick frågan om att bli ordförande för Borlänge Bandy bestämde jag att försöka använda Floridas teser. Idrott är ju en perfekt plattform att agera från om man vill jobba med integration. Bandy var dessutom en av de "vitaste" sporter som fanns så enklare kunde det inte bli. Frågan var; kan bandy attrahera personer från andra kulturer och bli en bas för tillväxt?


Våren 2013 ansökte vi hos Borlänge kommun om att få göra en förstudie om ortens föreningsliv inom kultur- och fritidssektorn. 

I förstudien ville vi bland annat ta reda på intresse och förmåga hos föreningslivet i Borlänge att ta emot nya medlemmar. Vi kartlade också samhällets stöd till föreningslivet både kommunalt och på riksnivå. 


Förstudien utmynnade i en ansökan till Arvsfonden som vi fick beviljad i oktober 2013.


Vi hade med hjälp av Handslags- och Idrottslyftsmedel försökt få invandrarbarn att åka skridskor och spela bandy när skolor besökte Tunet men det ledde inte till någon rekrytering av nya medlemmar. Skridskoåkning var svårt nog och det fanns inga förebilder. Därför startade vi Somalia Bandy


Borlänge - Möjligheternas stad.

Vårt projekt syftade till att utveckla intresset hos föreningslivet att ta en aktiv roll i demokrati- och integrationsfrågor.

Det handlar om en kraftsamling där vi vill engagera föreningar i Borlänge för att skapa ömsesidig förståelse mellan nyanlända och etablerade Borlängebor, både barn och föräldrar. Den primära målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern som inte hittat till föreningslivet. 


Med hjälp av Dalarnas Skolidrottsförbund nådde vi alla barn i Borlänge. Ett mål var att starta skolidrottsföreningar på alla kommunens skolor. Målet nåddes redan första året. Därefter gäller det att få skolidrottsföreningarna elevstyrda, att sätta integrationsfrågor på agendan och att bilda nätverk för att stötta varandra. Successivt har skolidrottsföreningarna övergått till att vara självgående och självfinansierade. 


Andra mål var att utbilda minst 100 unga ledare som kan jobba i Borlänges föreningsliv och att rekrytera minst 600 nya medlemmar till Borlänges föreningar under projekttiden. 


En utökad kontakt mellan föreningslivet och skolan nådde vi genom att få kommunen att inse fördelarna med att erbjuda idrottsprofil (LIU) på samtliga kommunala gymnasieskolor.Där kan elever utöva sin idrott och få en dialog mellan lärare och föreningsledare. 


En viktig pusselbit var att utveckla Sommarskolan, Bästa sommaren ever, som vuxit år för år. Ett embryo fanns redan före projektet. Under projekttiden har sedan Sommarskolan vuxit och för varje år varit Sveriges största.


En viktig bit i pusslet har varit att bilda Sportotek där barn och ungdom som saknar ekonomiska möjligheter att skaffa egen utrustnng kan låna det som behövs av en idrottsförening och delta i deras verksamhet.   


Sammantaget tror vi att vi har hittat en modell för integration som fungerar.


Vi tackar Arvsfonden för förtroendet!


En bildserie över vad vi åstadkommit finns här. När slutrapporten är granskad och klar kommer vi att publicera den också här.


Bookmark and Share

ARV_logo99x99.gif

Webdoc CMS