MENY

Borlänge - Möjligheternas stad!

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ur Arvsfonden kan ideella föreningar och organisationer söka projektstöd. Borlänge Bandy genomförde 2013-2016 ett projekt finansierat av Arvsfonden. 

 

Projektet är nu avslutat och slutrapporterat.


Se våra filmer från Sommarskolan 2014 och 2015!


Idén till "Möjligheternas stad" föddes när jag läste den amerikanske professorn Richard Florida och hans tankar om tillväxt. Florida förespråkar ett öppet samhälle baserat på de tre T:na: Teknologi, Talang och Tolerans och kan genom att indexera detta beräkna en stads förmåga att skapa tillväxt. Vid ett besök i Sverige konstaterade Florida att Sverige var dåligt och Dalarna sämst på att skapa tillväxt enligt hans indikatorer. 


Det var ju ett tacksamt läge att starta från. När jag 2010 fick frågan om att bli ordförande för Borlänge Bandy bestämde jag att försöka använda Floridas teser. Idrott är ju en perfekt plattform att agera från om man vill jobba med integration. Bandy var dessutom en av de "vitaste" sporter som fanns så enklare kunde det inte bli. Frågan var; kan bandy attrahera personer från andra kulturer och bli en bas för tillväxt?


Våren 2013 ansökte vi hos Borlänge kommun om att få göra en förstudie om ortens föreningsliv inom kultur- och fritidssektorn. I förstudien ville vi bland annat ta reda på intresse och förmåga hos föreningslivet i Borlänge att ta emot nya medlemmar. Vi kartlade också samhällets stöd till föreningslivet både kommunalt och på riksnivå. 


Förstudien utmynnade i en ansökan till Arvsfonden som vi fick beviljad i oktober 2013.


Vi hade med hjälp av Handslags- och Idrottslyftsmedel försökt få invandrarbarn att åka skridskor och spela bandy när skolor besökte vår bandyplan men det ledde inte till någon rekrytering av nya medlemmar. Skridskoåkning var svårt nog och det fanns inga förebilder. Därför startade vi Somalia Bandy som du kan läsa mer om på länken.


Borlänge - Möjligheternas stad.

Vårt projekt syftade till att utveckla intresset hos föreningslivet att ta en aktiv roll i demokrati- och integrationsfrågor.

Det handlar om en kraftsamling där vi vill engagera föreningar i Borlänge för att skapa ömsesidig förståelse mellan nyanlända och etablerade Borlängebor, både barn och föräldrar. Den primära målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern som inte hittat till föreningslivet. 


Mätbara mål var att rekrytera minst 600 nya medlemmar till Borlängs föreningar och att utbilda minst 100 unga ledare under projekttiden. 


Ett verktyg för att nå våra mål var att starta skolidrottsföreningar på alla kommunens skolor. Med hjälp av Dalarnas Skolidrottsförbund nåddes målet redan första året. Under projekttiden utbildades sedan närmare 500 elever och vuxna till ledare genom Skolidrottens hjälpmedel ULU, Unga leder unga. Därefter gäller det att få skolidrottsföreningarna elevstyrda, att sätta integrationsfrågor på agendan och att bilda nätverk för att stötta varandra och att övergå till att vara självgående och självfinansierade. Den delen är Skolidrottsförbundets fortsatta arbete utanför projektet. 


En utökad kontakt mellan föreningslivet och skolan nådde vi genom att få kommunen att inse fördelarna med att erbjuda idrottsprofil (LIU) på samtliga kommunala gymnasieskolor.Där kan elever utöva sin idrott och få en dialog mellan lärare och föreningsledare. 


En viktig pusselbit var att utveckla Sommarskolan, Bästa sommaren ever, som vuxit år för år. Ett embryo fanns redan före projektet. Under projekttiden har sedan Sommarskolan vuxit och för varje år varit Sveriges största.


En viktig bit i pusslet har varit att bilda Sportotek där barn och ungdom som saknar ekonomiska möjligheter att skaffa egen utrustnng kan låna det som behövs av en idrottsförening och delta i deras verksamhet.   


Sammantaget tror vi att vi har hittat en modell för integration som fungerar.


Vi tackar Arvsfonden för förtroendet!


En bildserie över vad vi åstadkommit finns här.


Kontakta Hans Grandin (hans.grandin@borlangebandy.se eller 070-5415515) om du har frågor om projektet. 


Representanter för Borlänge kommun

Jan-Olov Lundberg (integrationsansvarig)
Tel 070-394 3133 jan-olof.lundberg@borlange.se


Patric Hammar, Chef för kultur- och fritidsförvaltningarna
Nås på 0243-74605 eller patric.hammar@borlange.se


Bookmark and Share

ARV_logo99x99.gif

Webdoc CMS